BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY CHF
Skip to content

Informacja RODO

§1 Administrator danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KANCELARIA KP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana do KRS: 0000354552, NIP: 6762418221
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest:
  1. Korespondencyjnie: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa;
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: rodo@frankhelp.pl
  3. Telefonicznie: 605 187 223
   

§2 Cele przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
 • przygotowania Pani/Pana do skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej poprzez dokonanie wstępnej analizy merytorycznej przekazanej przez Pana/Panią umowy kredytowej, w oparciu o wyrażoną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz współpracującej z administratorem kancelarii prawnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes stanowi prowadzenie przez administratora działań marketingowych poprzez oferowanie Pani/Panu usługi świadczonej przez współpracującą z administratorem kancelarię prawną, jeżeli po wstępnej analizie merytorycznej umowy kredytowej dokonanej przez administratora wyrazi Pani/Pan chęć dalszego dochodzenia roszczeń z tejże umowy;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes stanowi dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy o współpracy łączącej administratora i kancelarię prawną, jeżeli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z usług kancelarii zaproponowanej przez administratora.

§4 Zakres przetwarzanych danych.

 1. W zakresie danych osobowych kredytobiorców, które znajdują się w umowie kredytowej administrator przetwarza takie dane jak: imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, telefon, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego oraz informacje składające się na treść umowy kredytowej objętej potencjalnym lub realizowanym zleceniem wstępnej analizy merytorycznej.
 2. Jeżeli nie jest Pan/Pani osobą, która dostarczyła administratorowi umowę kredytową do wstępnej, merytorycznej analizy, Pani/Pana dane zostały pozyskane od współkredytobiorcy, który przekazał umowę kredytową administratorowi.
 

§5 Odbiorcy danych osobowych.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. Podmiot prowadzący obsługę podatkowo-księgową administratora w zakresie niezbędnym do wypełnienia wszelkich obowiązków podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
  2. Kancelaria, z którą współpracuje administrator, jeżeli po wstępnej analizie merytorycznej umowy kredytowej dokonanej przez administratora wyrazi Pani/Pan chęć dalszego dochodzenia roszczeń z tejże umowy; 
  3. Podmiot świadczący usługi z zakresu obsługi informatycznej i technicznej – wyłącznie w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy zlecenia zawartej z administratorem;
   

§6 Prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych.

 1. W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych, informujemy, iż przysługuje Pani/Panu:
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
 7. prawo do przenoszenia Pańskich danych osobowych.
 

§7 Czas przetwarzania danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wstępnej analizy merytorycznej prowadzonej przez administratora. Ponadto, w przypadku gdy zdecyduje się Pani/Pan na podpisanie umowy ze współpracującą z administratorem kancelarią, celem dalszego dochodzenia roszczeń z umowy kredytowej, administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zawarte w umowie z kancelarią do czasu dokonania rozliczenia z kancelarią, ewentualnie przez czas dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy pomiędzy administratorem a kancelarią.
 

§8 Prawo do wniesienia skargi.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, obecnie jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 

§9 Profilowanie

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do podjęcia decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 

§10 Wymóg podania danych

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu skorzystania z oferowanej przez administratora usługi.

Oświadczam, że zapozanałam/-em się z treścią powyższych informacji, zrozumiałam/-em ich treść, oraz akceptuję je. W przypadku, gdy w przekazanej przeze mnie umowie kredytowej pojawiają się inni kredytobiorcy (współkredytobiorcy), oświadczam, że udostępniłem/am im powyższe informacje.

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych:

Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KANCELARIA KP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dla celów dokonania wstępnej analizy merytorycznej przekazanej przeze mnie umowy kredytowej.

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku, gdy w przekazanej przeze mnie umowie pojawiają się inni kredytobiorcy (współkredytobiorcy), przed udostępnieniem tej umowy, pozyskałam/em stosowne zgody od tych osób.