BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY CHF
Skip to content

Klauzula informacyjna dla bezpłatnej analizy roszczeń

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KANCELARIA KP SP. Z O.O., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, nr KRS 0000354552, z którym można się skontaktować na podany wyżej adres biura w siedzibie lub na adres e-mail: biuro@frankhelp.pl.
 1. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub e-mail: rodo@frankhelp.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych KANCELARIA KP SP. Z O.O., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie poniższych przesłanek oraz przez następujące okresy czasu:
  a. analizy roszczeń przed zawarciem umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, dane będą przetwarzane do przekazania wyników analizy;
  b. prawnie uzasadnionego interesu administratora – obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane będą przetwarzane do przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ich nie podanie powoduje brak możliwości przedstawienia oferty handlowej administratora.
 1. Twoje dane będą udostępnione:
  a. podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;
  b. podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
  c. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają;
 1. Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
  dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 1. Podane przez Ciebie dane będą podlegały profilowaniu w celu dopasowania i przedstawienia oferty. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będę weryfikowane przez pracownika bądź współpracownika Administratora.