BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY CHF
Skip to content

Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KANCELARIA KPSP. Z O.O., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, nr KRS 0000354552, z którym można się skontaktować na podany wyżej adres biura w siedzibie lub na adres e-mail: biuro@frankhelp.pl.
 2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub e-mail: rodo@frankhelp.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych KANCELARIA KP SP. Z O.O., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie poniższych przesłanek:
  a . do wypełnienia obowiązków prawnych administratora wynikających z RODO w zakresie realizacji wniosków podmiotów danych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c. RODO;
  b. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w postaci ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed potencjalnymi roszczeniami do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń zgodnie kodeksie cywilnym albo zaspokojenia roszczeń.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji złożonego wniosku przez okres jego realizacji, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wniosków, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych może uniemożliwić realizację wniosków.
 6. Twoje dane będą udostępnione:
  a) podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;
  b) podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
  c) podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
 7. Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
  dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.